O nas

 

Procedury bezpieczeństwa 2021-2022 obowiązujące

od 1 września 2021 r.

 

Noś maseczkę

Na terenie Poradni maseczki obowiązkowe. Dbajmy wspólnie o nasze zdrowie!

Witamy na stronie
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Tarnowie

Jesteśmy publiczną placówką oświatową, świadczącą bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną dla dzieci i uczniów z placówek objętych rejonem naszego działania. Naszym głównym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy adekwatnej do potrzeb. Ofertę kierujemy również do rodziców, nauczycieli, pedagogów i innych osób zaangażowanych w rozwój i wychowanie dzieci. Nasza placówka istnieje od 1973 roku. W obecnym kształcie funkcjonuje od 1993 roku. Powstała w wyniku przekształcenia Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo – Zawodowej nr 2 oraz Miejskiej Poradni Wychowawczo – Zawodowej nr 1.

 

TWOJE DOBRO W DOBRYCH RĘKACH!

Najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:
 • Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.
 • Wszystkich pracowników poradni zarówno pedagogicznych, jak i administracji i obsługi obowiązuje tajemnica służbowa.
 • Zgłaszającym się do nas gwarantujemy ochronę danych osobowych oraz postępowanie zgodne z kodeksem etyki.
 • W swoich działaniach dotyczących dziecka kierujemy się jego dobrem.
 • Osoby zgłaszające się do poradni traktujemy z należytą godnoścą, poszanowaniem tożsamości i prywatności.
 • Zachowujemy obiektywność i staramy się stwarzać warunki pomocne w rozwoju osobistym klientów poradni.
 • Badania diagnostyczne, terapie i inne formy pomocy przeprowadzamy na wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów.
 • Staramy się pokazać rodzicom najlepsze dla dziecka rozwiązania, wspieramy
  w podejmowaniu decyzji.
 • Gwarantujemy rodzicom prawo do uzyskania rzetelnych informacji dotyczących wyników badań dziecka oraz wskazań postdiagnostycznych.
Poradnia zatrudnia wykwalifikowany zespół psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych. Wszyscy pracownicy, wykorzystując swoje umiejętności i doświadczenie oferują pomoc zgłaszającym się do poradni dzieciom, uczniom, rodzicom oraz nauczycielom. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i warsztatach. Podejmują studia podyplomowe, aktualizując na bieżąco swoją wiedzę i warsztat pracy.

Komu pomagamy? 

 • dzieciom w wieku od 0 do 3 roku życia zamieszkałym w Tarnowie,
 • dzieciom przedszkolnym,
 • dzieciom i młodzieży uczącej się w tarnowskich szkołach wszystkich typów,
 • rodzicom i nauczycielom.

Od roku szkolnego 2013/2014 zajmujemy się całościową opieką nad dziećmi w ramach II Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Kiedy i jak można się do nas zgłosić?
Dzieci i młodzież uczącą się przyjmujemy na prośbę rodzica. Uczeń pełnoletni może zgłosić się sam.
Sekretariat przyjmuje wniosek rodzica, a następnie zawiadamia osoby zainteresowane o terminie spotkania z psychologiem, pedagogiem, logopedą lub doradcą zawodowym w Poradni.

Godziny pracy sekretariatu

Telefon kontaktowy: 014 655 99 95