Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Znaki strona WWW ŚBP

 

Program „Za Życiem”

Zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250), w zakresie:

Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).

 

Dofinansowanie

Dotacja celowa w wysokości 1 643 320 zł

(słownie: jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia złotych)

Całkowita wartość

1 643 320 zł

(słownie: jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia złotych)