Zespół Orzekający

Poradnia wydaje orzeczenia, które przyznawane są:

1. Dzieciom i uczniom niepełnosprawnym, zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanym społecznie wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola – Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
3. Dzieciom i uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły – Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
4. Dzieciom i uczniom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu głębokim – Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
5. Poradnia wydaje także – Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia nauki w szkole.

Procedura ubiegania się o Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. Rodzic, opiekun prawny dziecka lub ucznia wypełnia osobiście i składa do Zespołu Orzekającego wniosek o wydanie orzeczenia:

  • o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Do wniosku dołącza dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka, wyniki badań psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych (jeśli nie ma aktualnych badań może je przeprowadzić w poradni).
3. Wnioskodawca zostaje poinformowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć w nim udział i przedstawić swoje stanowisko.
4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka / ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego orzeczenie może być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
5. Orzeczenie przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia. Orzeczenie może być również przekazane wnioskodawcy, za pokwitowaniem, w poradni, w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia. Orzeczenie przekazuje się w jednym egzemplarzu.
6. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są dzieciom i uczniom:
1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 2) niedostosowanych społecznie,
3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

  • Złożenie dokumentów: w sekretariacie poradni ul. Chyszowska 3 lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

Procedura ubiegania się o Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

Rodzic, opiekun prawny dziecka lub pełnoletni uczeń składa wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia:

  • o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  • o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie(druk do pobrania) o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego.
W zaświadczeniu lekarz określa:

1) przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
2) rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Wnioskodawca zostaje poinformowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego.

Ma prawo wziąć w nim udział i przedstawić swoje stanowisko.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.

Orzeczenie przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia. Orzeczenie może być również przekazane wnioskodawcy, za pokwitowaniem, w poradni, w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia. Orzeczenie lub opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu.

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

  • Złożenie dokumentów: w sekretariacie poradni ul. Chyszowska 3 lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

Procedura ubiegania się o Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

1. Rodzic lub opiekun prawny dziecka wypełnia osobiście i składa do Zespołu Orzekającego wniosek o wydanie opinii.
2. Do wniosku dołącza dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka, wyniki badań psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych (jeśli nie ma aktualnych badań może je przeprowadzić w poradni).
3. Wnioskodawca zostaje poinformowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć w nim udział i przedstawić swoje stanowisko.
4. Opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego opinia może być wydana w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji.
5. Opinię przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku w terminie 7 dni od dnia wydania opinii. Opinia może być również przekazana wnioskodawcy, za pokwitowaniem, w poradni, w terminie 7 dni od dnia wydania opinii.
Opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu.
6. Od opinii wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

  • Złożenie dokumentów: w sekretariacie poradni ul. Chyszowska 3 lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

Informacja w sprawie orzeczeń dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 30 grudnia 2022 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie została wskazana jako poradnia, w której będzie działał zespół orzekający właściwy w województwie małopolskim do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera dla rejonu: Miasto Tarnów.

W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2023 r. nasza poradnia nie będzie już wydawała orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z rejonu powiatu dąbrowskiego.

Zobacz: Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-80-22-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-30-grudnia-2022-r-w-sprawie-wskazania-poradni-psychologiczno-pedagogicznych-w-ktorych-beda-dzialaly-zespoly-wydajace-orzeczenia-i-opinie-dl/

 

TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

Chyszowska 3

 w roku szkolnym 2022/2023

 

  Zespół Data Godzina
Zespół Orzekający Nr 1 14.09.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 2 28.09.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 3 12.10.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 4 25.10.2022 r. (wtorek)   12:00
Zespół Orzekający Nr 5 09.11.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 6 23.11.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 7 14.12.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 8 10.01.2023 r. (wtorek)   12:00
Zespół Orzekający Nr 9 25.01.2023 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 10 15.02.2023 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 11 28.02.2023 r. (wtorek) 12:00
Zespół Orzekający Nr 12 15.03.2023 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 13 30.03.2023 r. (czwartek) 12:00
Zespół Orzekający Nr 14 12.04.2023 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 15 26.04.2023 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 16 24.05.2023 r. (środa)  13:30
Zespół Orzekający Nr 17 07.06.2023 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 18 20.06.2023 r. (wtorek) 12:00
Zespół Orzekający Nr 19 19.07.2023 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 20 16.08.2023 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 21 22.08.2023 r. (wtorek) 12:00