Oferta

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna udziela pomocy dzieciom i młodzieży
z tarnowskich przedszkoli i szkół oraz ich rodzicom, opiekunom, wychowawcom i nauczycielom.
Poradnia jest placówką publiczną.
Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne.  

W zakresie diagnozy i doradztwa proponujemy badania pod kątem oceny:

 • możliwości rozwojowych;
 • uzdolnień specjalnych;
 • dojrzałości szkolnej;
 • diagnozy dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii;
 • trudności dydaktycznych i niepowodzeń szkolnych;
 • rozwoju i kształtowania mowy;
 • przyczyn trudności wychowawczych i emocjonalnych
 • predyspozycji do wykonywania różnych zawodów;
 • oraz orzecznictwo i diagnoza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi w szczególności:

W zakresie terapii proponujemy:

 • wspieranie dziecka i rodziców w trudnych sytuacjach rodzinnych;
 • terapię pedagogiczną dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu;
 • terapię logopedyczną (w szerokim zakresie);
 • terapię rodzinną;
 • terapię indywidualną dla osób z problemami osobistymi i szkolnymi;
 • terapię moczenia nocnego dzieci.

W zakresie profilaktyki proponujemy:

 • realizację w szkołach programów promujących zdrowy styl życia;
 • spotkania z rodzicami uczące jak wspomagać dziecko w rozwoju;
 • zajęcia adaptacyjno – integracyjne w klasach pierwszych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
 • spotkania z młodzieżą poświęcone zgłaszanym problemom;
 • zajęcia aktywizujące do samodzielnego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
 • wczesną interwencję w zakresie nieprawidłowości mowy;
 • pomoc młodzieży w efektywnym uczeniu się;
 • zajęcia stymulujące rozwój poznawczy dla dzieci sześcioletnich.