Nabór na stanowisko psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko PSYCHOLOGA w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

1. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie ogłasza nabór na stanowisko psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie.

2. Przedmiot naboru:

1) stanowisko: psycholog

2) miejsce wykonywania pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie ul. Chyszowska 3, 33-100 Tarnów

3) podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

4) wymiar czasu pracy: pełny etat (pensum 20 godz./tyg.)

5) okres zatrudnienia: od 1 marca 2023 r. na wakat

3. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie musi legitymować się kwalifikacjami zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r . poz. 935, 1116, 1700 i 1730) oraz zgodnie z §3 i §18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1289 z późn. zm.).

4. Dodatkowym atutem będą ukończone studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i/lub diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i/lub pedagogiki leczniczo-terapeutycznej i/lub uprawnienia do prowadzenia terapii EEG Biofeedback.

5. Wymagane dokumenty:

1) curriculum vitae;

2) list motywacyjny;

3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia na stronie http://ppptarnow.pl/ lub https://bip.malopolska.pl/ppptarnow );

4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5) oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu;

6) oświadczenie kandydata o niekaralności;

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o treści:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie
z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym”.

W razie pytań należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: sekretppp@umt.tarnow.pl

6. Kandydat może także dołączyć oświadczenie, iż wyraża wolę i zgodę, by jego dokumenty aplikacyjne zostały zachowane przez poradnię na potrzeby przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy.

7. Wszystkie dokumenty aplikacyjne (każda strona) powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

8. Termin nieprzekraczalny złożenia dokumentów: do 10 lutego 2023 r. do godz. 15.00.

9. Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Tarnowie”.

10. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

1) osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, ul. Chyszowska 3, lub

2) przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Chyszowska 3, 33-100 Tarnów,

lub

3) przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP. Adres skrytki ePUAP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie: /ppptarnow/SkrytkaESP

11. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do placówki.

12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie zwraca złożonych dokumentów.

13. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną o jej terminie poinformowani telefonicznie.

14. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Szczegółowe informacje tel. (14) 655 99 95, e-mail: sekretppp@umt.tarnow.pl

 

Zarządzenie Nr 2 – 2023 ws. naboru na stanowisko psychologa 16.01.2023

Załącznik nr 1 – ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 2 – kwestionariusz osobowy