Diagnoza autyzmu – co dalej?

Wielu rodziców często po usłyszeniu diagnozy autyzm nie jest w stanie skupić się na pozostałych informacjach przekazywanych przez zespół diagnostyczny. Jakie działania mogą podjąć rodzice ? Na pewno, zaczynamy od terapii, która powinna być specjalistyczna, systematyczna i wielomodalna. Dziecko z diagnozą autyzmu jest dzieckiem niepełnosprawnym, warto więc postarać się o uzyskanie następujących dokumentów:

1. Orzeczenie o niepełnosprawności.

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności, należy zgłosić się do Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Dzięki Orzeczeniu o niepełnosprawności można uzyskać ulgi i wsparcie finansowe. Dokument wydawany jest na wniosek, który można otrzymać w placówce lub pobrać ze strony internetowej, do którego należy dołączyć zaświadczenie lekarskie oraz kopie dokumentacji medycznej, opinii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej itp. Dokumenty może złożyć osoba zainteresowana, jeśli jest pełnoletnia, przedstawiciele prawni np. rodzice/opiekunowie prawni, w niektórych przypadkach Ośrodek Pomocy Społecznej za ich zgodą.

Posiadanie orzeczenia uprawnia m.in. do :

  • świadczenia pielęgnacyjnego – przysługuje ono rodzicom, faktycznym opiekunom, rodzinom zastępczym dziecka z niepełnosprawnością lub osobom, na których ciąży wobec dziecka obowiązek alimentacyjny – jeśli nie pracują w celu sprawowania opieki. Po odebraniu orzeczenia o niepełnosprawności warto zwrócić uwagę na punkty 7 i 8. Nie otrzymamy świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli w którymś punkcie widnieje: nie wymaga stałej opieki. Wówczas można złożyć odwołanie w ciągu 14 dni do powiatowego zespołu, który ma 7 dni na przekazanie go do zespołu wojewódzkiego, który rozpatruje odwołania. Świadczenie pielęgnacyjneod 1 stycznia 2020 wynosi 1830 zł miesięcznie.
  • zasiłku pielęgnacyjnego, przyznawanego w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Zasiłek pielęgnacyjny w roku 2020 wynosi 215,84 zł miesięcznie.
  • dofinansowań PFRON(Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) do turnusów rehabilitacyjnych (dla dziecka i dla opiekuna), leków, zakupu sprzętu wspomagającego rehabilitację. Dokładne wskazówki i kryteria otrzymywania dofinansowań można przeczytać na stronie internetowej PRFON.
  • korzystania ze zniżek w środkach komunikacji więcej informacji można przeczytać na stronie; http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204921
  • korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych, więcej informacji na stronie https://bip.malopolska.pl/mopstarnow/Article/get/id,944838.html

 Aby dziecko korzystało z systemu wspomagania w placówkach oświatowych, musi posiadać inny rodzaj orzeczenia, wydanego specjalnie w tym celu przez właściwą dla miejsca zamieszkania lub uczęszczania do przedszkola/szkoły poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Orzeczenie to jest wydawane przez Zespół Orzekający działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Wraz z wnioskiem o uzyskanie orzeczenia należy dostarczyć: zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające dane zaburzenie, opinie dotyczące funkcjonowania dziecka od nauczycieli z przedszkola lub szkoły (jeżeli dziecko uczęszcza do placówki edukacyjnej), opinię logopedy lub innych specjalistów pracujących z dzieckiem (jeżeli dziecko jest w terapii).

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące dokumentów są zamieszczone na stronie internetowej poradni.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zawiera zalecaną formę kształcenia (szkoła/przedszkole specjalne, ogólnodostępne, integracyjne, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy). Należy jednak pamiętać, że poradnia zaleca rodzaj szkoły czy przedszkola, natomiast decyzję co do formy kształcenia podejmuje rodzic. Ponadto w orzeczeniu znajdują się: diagnoza, zalecane formy wsparcia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rodzaje terapii, niezbędne pomoce, oraz sposoby realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Orzeczenie wydawane jest na okresy wychowania przedszkolnego, roku szkolnego lub etapu edukacyjnego.

3. Opinia o wczesnym wspomagania rozwoju (WWR)

 Opinia ta jest dokumentem wydawanym również przez Zespół Orzekający działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Podobnie jak w przypadku orzeczenia o kształceniu specjalnym, każda poradnia informuje, zwykle publikując na stronie internetowej, jak powinien wyglądać wniosek oraz jakie dokumenty należy do niego dołączyć. Opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydaje się od momentu wykrycia niepełnosprawności dziecka. Na jej podstawie dziecko może zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju czyli zajęciami terapeutycznymi. WWR trwa do momentu rozpoczęcia nauki w szkole Dziecku przysługuje od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu z różnymi specjalistami (psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, pedagog). Zajęcia mogą być prowadzone zarówno przez publiczne, jak i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz publiczne szkoły i przedszkola. Zajęcia w ramach WWR są bezpłatne.

Zarówno orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaje zespół orzekający powołany przez dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej. Rodzic jest informowany o terminie posiedzenia zespołu orzekającego i ma prawo być obecny oraz przedstawić własne oczekiwania dotyczące formy kształcenia swojego dziecka. Warto wiedzieć, że rodzicowi przysługuje prawo do odwołania się od orzeczenia. Odwołanie składane jest w poradni, która wydała orzeczenie.

mgr Anna Ustjanowska, pedagog

 

 Źródła:

„Pierwsze kroki po diagnozie”- E. Łukowska – webinar

https://www.autyzm-blog.pl/dokumenty-ktore-warto-uzyskac-otrzymaniu-diagnozy-ze-spektrum-autyzmu/