Zaproszenie i program konferencji

Program Konferencji

 

08.30 – 09.00 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09.00 – 09.20 – OTWARCIE KONFERENCJI

09.20 – 09.40Istota badań audiologicznych w diagnostyce zaburzeń funkcji słuchowych
lek. med. Mirella Żarnowska, otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra, Tarnów
po wykładzie pytania do prelegenta

 

09.45 – 10.45 Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD jako nowy wątek diagnostyczno-terapeutyczny
mgr Aleksandra Stojak, protetyk słuchu ogólny i dziecięcy, pedagog specjalny, surdopedagog, FONETIKA Warszawa
po wykładzie pytania do prelegenta

 

10.50 – 11.50 Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej
mgr Aleksandra Kaczyńska, neurologopeda, pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, FONETIKA Warszawa
po wykładzie pytania do prelegenta

 

11.55 – 12.45 – PRZERWA KAWOWA, stoiska wystawiennicze, konsultacje ze specjalistami

12.45 – 13.45Zaburzenia percepcji słuchowej a trudności w czytaniu i pisaniu
mgr Justyna Cudny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI, pedagog specjalny, FONETIKA Warszawa
po wykładzie pytania do prelegenta

 

13.50 – 14.50 Muzykoterapia i logorytmika jako wczesna stymulacja percepcji słuchowej
u małego dziecka

mgr Anna Konopacka, MT-BC, muzykoterapeuta, surdopedagog, FONETIKA Warszawa
po wykładzie pytania do prelegenta

 

14.50 – 15.00 – PODSUMOWANIE, ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

  

ORGANIZATORZY

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  Ośrodek w Tarnowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Aula Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek  w Tarnowie

Nowy Świat 30

 

ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ

Zgłoszenie na konferencję wymaga wypełnienia formularza elektronicznego w Systemie Rezerwacji Szkoleń dostępnego na stronie internetowej MCDN Ośrodek w Tarnowie www.mcdn.edu.pl.

Zgłoszenia prosimy przysyłać do dnia 16.03.2020 r.

Opłata za udział w  konferencji  wynosi 80 zł od uczestnika.

Członkowie Polskiego Związku Logopedów otrzymają 20% rabatu.

 

Wpłaty można dokonać przelewem na numer konta: 67 1020 2906 0000 1202 0404 9508
lub osobiście w kasie Ośrodka w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30 do 5 dni od daty zgłoszenia uczestnictwa.

O udziale w konferencji  decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia  udziału w konferencji oraz materiały szkoleniowe.

 

Jednocześnie informujemy, że będzie odbywała się prezentacja wydawnictw, firm edukacyjnych
– Księgarnia Edukacyjna, Harmonia, Komlogo oraz  pomocy terapeutycznych „Kropka”.

Przewidziany jest również pokaz urządzeń do treningów słuchowych.

 

Szczegółowy zakres treści wykładów:

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD jako nowy wątek diagnostyczno-terapeutyczny

mgr Aleksandra Stojak

 1. Omówienie zagadnienia wyższych funkcji słuchowych:
 • aktualne definicje
 • etiologia
 • klasyfikacje
 1. Niedosłuchy przewodzeniowe, a zaburzenia przetwarzania słuchowego.
 2. Profil kliniczny dziecka z APD, czyli jak wyłonić dzieci z grupy ryzyka?
 3. Wywiad z rodzicem – konstrukcja wywiadu pod kątem zaburzeń APD
 4. Kategorie kliniczne APD a dopasowanie terapii indywidualnej w pracy specjalistów.
 5. Wyniki badań własnych: dzieci z dysleksją, zespołem Aspergera.
 6. Terapia dzieci z APD –dostępne terapie i treningi słuchowe.

Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej

mgr Aleksandra Kaczyńska

 1. Zaburzenia mowy dzieci z zaburzeniami słuchu:
 • trudności fonetyczne,
 • trudności leksykalne,
 • trudności w zakresie słowotwórstwa,
 • trudności w zakresie składni,
 • trudności w zakresie fleksji.
 1. Opóźniony rozwój mowy dziecka z wadą słuchu a zaburzony rozwój mowy – próba diagnozy różnicowej.
 2. Możliwości terapeutyczne i kierunki oddziaływań logopedycznych w pracy z pacjentem z zaburzeniami słuchu.
 3. Propozycje terapii logopedycznej w przypadku:
 • zaburzonego rozwoju komunikacji językowej na tle niedosłuchu,
 • niedokształcenia mowy na tle niedosłuchu,
 • dyslalii słuchowej,
 • zaburzeń przetwarzania słuchowego APD.

 

Zaburzenia percepcji słuchowej,  a trudności w czytaniu i pisaniu

mgr Justyna Cudny

 1. Funkcje słuchowe i świadomość fonologiczna- co powinniśmy wiedzieć na początku.
 2. Trudności wynikające z zaburzeń percepcji słuchowej- omówienie przypadków i grup pacjentów.
 3. Metody nauki czytania i pisania.
 4. Zasady pracy terapeutycznej z uczniem przejawiającym trudności w czytaniu i pisaniu.
 5. Konsekwencje zaburzeń słuchowych i ich wpływ na umiejętności szkolne.
 6. Zaburzenia percepcji słuchowej a dysleksja.
 7. Dziecko z trudnościami szkolnymi-jak pomóc?

 

Muzykoterapia i logorytmika jako wczesna stymulacja percepcji słuchowej u małego dziecka

mgr Anna Konopacka

 1. Neurofizjologia, psychologia i socjologia w muzykoterapii.
 2. Kryteria włączania muzykoterapii i logorytmiki u dzieci przedszkolnych i szkolnych.
 3. Metody pracy muzykoterapeuty w stymulacji percepcji słuchowej.
 4. Opóźnienie rozwoju mowy- metody pracy z wykorzystaniem rytmu i dźwięku.
 5. Zaburzenia fonologiczne – elementy ćwiczeń muzycznych dla logopedy w celu usprawniania kory słuchowej.
 6. Filmy własne i przykłady ćwiczeń w praktyce.

Wykładowcy:

Mirella Żarnowska – lekarz medycyny, otolaryngolog, specjalista  audiolog i  foniatra z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca.

Aleksandra Stojak – protetyk słuchu ogólny i dziecięcy, pedagog specjalny, surdopedagog, certyfikowany terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS oraz metody Warnkego, provider Neuroflow ATS, założycielka Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu Fonetika w Warszawie, wykładowca. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie zdobywała wiedzę i uprawnienia z zakresu diagnostyki niedosłuchów u noworodków, w tym badań obiektywnych słuchu. W celu zdobycia uprawnień państwowych do protezowania osób z wadą słuchu ukończyła Medyczne Studium Protetyki Słuchu w Warszawie. W latach 2013-2015 zdobyła uprawnienia do prowadzenia terapii słuchu metodą Johansena IAS oraz Neuroflow ATS u dzieci ze zdiagnozowaną nadwrażliwością słuchową oraz zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD.

Od 12 lat zajmuje się osobami z zaburzeniami słuchu pod względem diagnostyki, protezowania, terapii oraz ich rodzinami. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę surdopedagogiczną, korzysta
z metod audytywno- werbalnej rehabilitacji słuchu i mowy oraz współpracuje z osobami Głuchymi w języku migowym. Zwolenniczka multidyscyplinarnego oddziaływania terapeutycznego.

W 2015 roku założyła Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu FONETIKA w Warszawie, które obecnie prężnie objęło opieką setki dzieci z zaburzeniami słuchu. Oprócz badań słuchu, doboru aparatów słuchowych, konsultacji specjalistycznych, terapii słuchowych, Centrum FONETIKA prowadzi badania naukowe w zakresie zaburzeń wyższych funkcji słuchowych APD. Centrum zatrudnia i współpracuje z najwyższej klasy specjalistami w dziedzinie słuchu i mowy. Główne zainteresowania zawodowe: diagnostyka niedosłuchów u dzieci, zaburzenia słuchu APD, terapie słuchowe oraz szeroko rozumiany świat osób niesłyszących.

 

Aleksandra Kaczyńska neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny.

Dodatkowo ukończyła wiele kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, dzięki czemu jest certyfikowanym terapeutą ręki, terapeutą widzenia, terapeutą taktylnym, diagnostą w zakresie dysleksji i trudności w uczeniu się, trenerem umiejętności społecznych, logopedą wykorzystującym system Alternatywnych  i Wspomagających Metod Komunikacji, nauczycielem symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania, diagnostą pedagogicznym w zakresie Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD), diagnostą Profilem Psychoedukacyjnym Schoplera PEP-R, terapeutą karmienia. Ukończyła Kurs Metody Castillo Morales RCM
– Agrentina Cordoba (Funda-cion Castillo Morales). Terapeuta metody J. Brondo (Argentina–Cordoba)
– Diagnoza i opieka nad wcześniakiem. W trakcie zdobywania uprawnień międzynarodowych z za-kresu metody CNB – J. Brondo. Od 2018 praktykuje w Clinica y Maternidad Del Sol – oddział Patologii Wcześniaka, gdzie realizowany jest wyjątkowy, holistyczny model opieki dziecka i jego rodziny. Rozpoczęła również kurs NBAS realizowany w Polsce.

Od 2011 roku współpracuje z uczelniami wyższymi w Polsce, gdzie w ramach dobrych praktyk wymiany wiedzy i doświadczenia, może rozwijać się tworząc formy wsparcia szkoleniowego dla studentów.

Justyna Cudny – surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI, pedagog specjalny.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku studiów magisterskich „Pedagogika specjalna”, specjalności: surdopedagogika i terapia pedagogiczna, studiów podyplomowych „Edukacja wczesnoszkolna”, Uniwersytetu SWPS w Warszawie – studia podyplomowe “Stosowana analiza zachowania” oraz Zespołu Policealnych Szkół Medycznych w Warszawie na kierunku „Protetyk słuchu”. Umiejętności praktyczne nabywała m. in. w Ośrodku TPD „Helenów” w Warszawie, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. O. Lipkowskiego w Warszawie, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Warszawie, Przedszkolu Integracyjnym nr 17 „Przyjazna kraina” w Warszawie. Pracuje w publicznej szkole podstawowej jako terapeuta pedagogiczny, gdzie prowadzi terapię grupową i indywidualną, rewalidację i warsztaty dla rodziców oraz koordynuje realizację projektu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. Pod swoją opieką ma uczniów z dysleksją rozwojową i jej ryzykiem, ADHD, zaburzeniami ASD, CAPD, niepełnosprawnością intelektualną i mutyzmem wybiórczym.

Stale rozwija swój warsztat pracy na licznych kursach doskonalących i szkoleniach na temat: procesów integracji sensorycznej, zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych, nabywania umiejętności czytania i pisania.

Swoją wiedzą i pomysłami dzieli się z nauczycielami w czasie szkoleń wewnętrznych oraz forum nauczycieli i sieci współpracy przy Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń.

 

Anna  Konopacka –MT-BC, muzykoterapeuta, surdopedagog.

Ukończyła muzykoterapię w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w 2014. Tytuł muzykoterapeuty i magistra sztuki uzyskała broniąc pracy badającej wpływ oddziaływań muzykoterapeutycznych na rozwój psychospołeczny dzieci z deficytami słuchu. Uzyskała tytuł certyfikowanego muzykoterapeuty (MT-BC), przystępując do egzaminu prowadzonego przez międzynarodową Komisję Certyfikacyjną. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów. W 2016 ukończyła studia podyplomowe na kierunku „surdopedagogika”. Od 2014 roku jest wykładowcą w Akademii Muzycznej w Katowicach, prowadząc zajęcia związane z wykorzystaniem muzykoterapii w surdopedagogice. Praktykę muzykoterapeutyczną zdobywała od pierwszego roku studiów, prowadząc zajęcia w różnych placówkach – żłobki, przedszkola integracyjne, świetlice środowiskowe, specjalny ośrodek wychowawczy. W 2014 prowadziła zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. Od 2015-2017 związana była z Centrum Terapeutycznym „STAMINA” w Gliwicach. Od 2013 prowadzi zajęcia umuzykalniające oraz muzykoterapię w Szkole Muzycznej “YAMAHA” w Zabrzu. Obecnie związana jest z placówką artystyczną „Prac Zabaw” w Katowicach oraz prowadzi zajęcia muzykoterapii dla dzieci  z wadą słuchu w szkole podstawowej.

Pasjonatka muzyki, terapii przez muzykę, nauką mowy i emocji przez dźwięk. Tworzy własne aranżacje muzyczne, piosenki dla dzieci oraz melodie. Propaguje muzykoterapię w logopedii, pedagogice, psychologii.