Drogi do kariery część pierwsza

DROGI DO KARIERY CZĘŚĆ PIERWSZA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Z CHŁOPSKĄ SZKOŁĄ BIZNESU

Co roku na podstawie art. 60 ustawy Prawo oświatowe Minister Edukacji Narodowej ustala kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny. Profilaktyka uzależnień, wychowanie do wartości, rozwijanie kompetencji cyfrowych, matematycznych, kreatywności oraz przedsiębiorczości, a także wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego – to podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na najbliższy rok, ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej.[1]

     W odpowiedzi na zapotrzebowanie tarnowskich szkół i zgodnie z ustalonymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie (ul. Chyszowska 3) zaprasza do wzięcia udziału w programie pt: „Drogi do kariery”. Część pierwsza programu: „Przedsiębiorczość z chłopską szkołą biznesu” adresowana jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz pracowników placówek edukacyjnych w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego.

 

Warianty programu:

  • Wariant podstawowy – skierowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych
  • Wariant zaawansowany – skierowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych którzy zgłębili tajniki gry w wariancie podstawowym,
  • Wariant dla nauczycieli w ramach WDN.

Cele programu:

Cel ogólny: Przygotowanie uczniów do właściwego wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej w oparciu o wiedzę o sobie i o zasadach panujących na rynku pracy.

Cele szczegółowe programu:

Uczeń:

  • Poznaje zasady panujące na rynku pracy,
  • Doskonali umiejętności przedsiębiorcze – szybkie podejmowanie decyzji w warunkach konkurencji i presji czasu,
  • Poszerza kompetencje społeczne – negocjowanie, tworzenie i realizacja strategii działań, umiejętność współpracy.

 

Program będzie realizowany przez wykwalifikowanego doradcę zawodowego Poradni w ciągu najbliższego roku szkolnego 2019/2020. Dyrektorzy szkół mogą zwracać się do Poradni z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie wybranego wariantu programu.

Zapraszamy do współpracy.

[1] www.gov.pl/web/edukacja/kierunki-polityki-oswiatowej-panstwa-na-rok-szkolny-2019-2020, dostęp 03.09.2019 r.