Wsparcie i pomoc

W dniach 22, 24 i 25 października 2018 r. odbył się cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych w ramach sieci współpracy i doskonalenia. Gościliśmy w Poradni przy ul. Chyszowskiej 3 dyrektorów, pedagogów, doradców zawodowych z tarnowskich placówek oświatowych – szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych/gimnazjów i przedszkoli, jak również przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa na czele z Panią Dyrektor Bogumiłą Porębską. Ideą tego rodzaju spotkań jest wspieranie i wspomaganie pracy placówek oświatowo-wychowawczych z terenu miasta Tarnowa, tworzenie przestrzeni do kreatywnej wymiany wiedzy i doświadczeń, nawiązywanie efektywnej współpracy na rzecz dzieci, uczniów, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Spotkanie było poświęcone procedurze obiegu dokumentacji dotyczącej realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Omówione zostały podstawy prawne wydawania orzeczeń i opinii przez Zespół Orzekający działający przy Poradni oraz zasady organizowania i udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Motywem przewodnim dyskusji podsumowującej były aspekty praktyczne realizacji określonych form pomocy, w tym m.in. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.